Regulamin promocji „Rabaty dla Stałych Klientów”

REGULAMIN PROMOCJI „Rabaty dla Stałych Klientów” stanowi Aneks do Regulaminu hurtowni tmc-moda.pl znajdującego się na stronie internetowej https://tmc-moda.pl/regulamin 

1. Organizatorem promocji pod nazwą „Rabaty dla Stałych Klientów” (dalej także jako „Promocja”) jest prowadząca hurtownię internetową za pomocą witryny https://tmc-moda.pl (zwaną dalej „Hurtownią internetową” lub „Hurtownią”) NAOMIMI sp. z o.o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000639077, NIP: 7732479827, REGON: 365484080 (dalej zwana „Organizatorem”).

2. Miejscem Promocji jest Hurtownia działająca pod adresem www.tmc-moda.pl („Hurtownia Internetowa”).

3. Promocja dotyczy wyłącznie produktów w regularnych cenach hurtowych brutto dostępnych w Hurtowni internetowej, nie dotyczy produktów przecenionych.

4. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnej lub osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą, które w okresie obowiązywania Promocji dokonają w Hurtowni internetowej transakcji w postaci jednorazowego zakupu (udokumentowanego jedną fakturą VAT) dowolnych produktów, o których mowa w pkt. 3 powyżej oraz zaakceptują niniejszy Regulamin wraz z warunkami zakupu poprzez kliknięcie w odpowiednim polu w koszyku.

5. W Promocji można uzyskać rabaty w wysokości: 5% albo 10%. Z rabatów może skorzystać Uczestnik Promocji, który w okresie trwania Promocji dokona w Hurtowni Internetowej zakupu dowolnych produktów, o których mowa w pkt.3.

6. Z rabatów może skorzystać Uczestnik Promocji, który spełnia warunki wskazane w pkt. 4 i który dodatkowo posiada Konto Klienta w Hurtowni internetowej oraz Konto Stałego Klienta, zintegrowaną z Kontem Klienta. W/w konta muszą być zarejestrowane na te same dane osobowe, tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail.

7. Uczestnik Promocji, o którym mowa w pkt. 6. powyżej, jest uprawniony do zakupu produktów objętych Promocją, o których mowa w pkt. 3 powyżej, z rabatem:
a) w wysokości 5% od regularnej ceny hurtowej brutto - w przypadku transakcji w postaci jednorazowego zakupu (udokumentowanego jedną fakturą VAT) za kwotę powyżej 4000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) w regularnych cenach hurtowych brutto, albo
b) w wysokości 10% od regularnej ceny hurtowej brutto - w przypadku transakcji w postaci jednorazowego zakupu (udokumentowanego jedną fakturą VAT) za kwotę powyżej 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w regularnych cenach hurtowych brutto.

8. Do kwot, o których mowa w pkt. 7. powyżej nie wlicza się kosztów dostawy towarów.

9. Uczestnik Promocji może brać udział w Promocji wielokrotnie w okresie jej obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

10. Promocja obowiązuje od dnia 19.11.2020 roku do czasu jej zakończenia przez Organizatora. O dacie zakończenia promocji Organizator powiadomi Uczestników poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Hurtowni najpóźniej 24 (słownie: dwadzieścia cztery) godziny przed upływem terminu obowiązywania Promocji.

11. Promocja „Rabaty dla Stałych Klientów” nie łączy się z innymi promocjami (w tym zniżkami) cenowymi/rabatowymi, obowiązującymi w Hurtowni internetowej w czasie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.

12. Aby uzyskać rabat w Promocji, podczas dokonywania transakcji, należy kliknąć przycisk: Wykorzystaj kupon! 5% dla zakupów powyżej 4000zł i 10% dla zakupów powyżej 10 000zł! znajdujący w „Koszyku”.

13. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.tmc-moda.pl, w zakładce „Rabaty dla Stałych Klientów”.

14. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw Klientów z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego..

15. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

16. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.

17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 19.11.2020 r.