Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przechowywania danych osobowych Użytkownika oraz dostępu do informacji gromadzonych na urządzeniach Użytkownika podczas korzystania ze strony www.tmc-moda.pl. Ilekroć w Polityce mowa o:

 1. Administratorze – należy przez to rozumieć NAOMIMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Chmielnej 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem: 0000639077, NIP: 7732479827, REGON: 365484080, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) – właściciela strony internetowej www.tmc-moda.pl;

 2. Stronie - należy przez to rozumieć stronę internetową www.tmc-moda.pl;

 3. Użytkowniku – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej www.tmc-moda.pl.

§ 1. Korzystając ze Strony Użytkownik akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

§ 2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone przez Użytkowników w formularzach informacje,

 2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),

 3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

§ 3. Korzystanie ze Strony jest bezpłatne.

§ 4. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r., poz. 1000).

§ 5. Administrator nie wyznaczył inspektora danych osobowych.

§ 6. Dane osobowe są przetwarzanie w celu:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 2. usprawnienia działania niektórych funkcjonalności Strony,

 3. umożliwieniu Użytkownikom korzystania z funkcjonalności Strony, takich jak zakładanie konta czy przechowywanie towarów w koszyku,

 4. świadczenia na rzecz Użytkowników usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym umów sprzedaży,

 5. przesyłania Użytkownikom zamówionych informacji handlowych.

§ 7. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a i b oraz f RODO.

§ 8. Kategorie przetwarzanych danych osobowych, w zależności od usługi, z jakiej korzysta Użytkownik, to:

 1. adres IP,

 2. dane o lokalizacji,

 3. e-mail,

 4. imię,

 5. nazwisko,

 6. numer telefonu,

 7. adres prowadzenia działalności gospodarczej,

 8. adres zamieszkania,

 9. NIP,

 10. firma,

 11. adres strony internetowej,

 12. numer rachunku bankowego,

 13. adres rozliczeniowy,

§ 9. Przetwarzanie danych Użytkownika obejmuje:

 1. pliki cookies,

 2. umożliwienie Użytkownikowi korzystania z takich funkcjonalności Strony jak rejestracja i logowanie,

 3. przechowywanie danych zarejestrowanych Użytkowników,

 4. przetwarzanie i rozliczanie płatności,

 5. dostawę towarów,

 6. wysyłkę newslettera,

 7. przesyłanie wiadomości przez zakładkę „Kontakt”.

§ 10. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
§ 11. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

§ 12. Strona korzysta z tzw. „stałych” plików cookies (persistent cookies) oraz „sesyjnych” (session cookies). Stałe pliki cookie są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej.

§ 13. Odbiorcą danych osobowych mogą być:

 1. podmioty świadczące usługi związane z pozycjonowaniem i badaniem ruchu na stronach internetowych,

 2. przedstawiciele i pracownicy Usługobiorcy zajmujący się obsługą poczty, newslettera, Strony oraz zamówień,

 3. pracownicy przedsiębiorstw oferujących usługi kurierskie,

 4. pracownicy banków i innych instytucji finansowych przetwarzający płatności.

§ 14. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, do jakiego zostały zebrane.

§ 15. Użytkownik ma prawo do:

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 2. sprostowania danych i dostępu do danych osobowych,

 3. usunięcia danych – w zakresie usług dotyczących publikowanych komentarzy i opinii,

 4. ograniczenia przetwarzania danych;

§ 16. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na prawidłowość uprzedniego przetwarzania.

§ 17. Cofnięcie zgody wymaga zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika.

§ 18.Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

§ 19. Udostępnienie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale odmowa ich udostępnienia nie wpłynie na możliwość korzystania przez Użytkownika ze Strony.

§ 20. Dane osobowe Użytkownika nie będą profilowane, udostępniane ani przekazywane do państw trzecich czy organizacji międzynarodowych.