Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych NAOMIMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Chmielnej 5, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem: 0000639077, NIP: 7732479827, REGON: 36548408000000, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100). Dane (e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu) są przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną (korzystanie z funkcjonalności strony internetowej) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania uniemożliwi wykonanie usługi (za wyjątkiem numeru telefonu, którego podanie jest całkowicie opcjonalne). Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane. Dane nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych są inni użytkownicy strony internetowej oraz pracownicy Administratora zajmujący się obsługą strony internetowej. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (nie ma to jednak wpływu na wcześniejsze przetwarzanie danych) oraz ich usunięcia. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.